Faktuell redaksjonelle virksomhet har blant annet «Redaktørplakaten» og «Vær Varsom-plakaten» som ramme. I tillegg skal medarbeiderne holde seg til Faktuells etiske husregler i sitt arbeid. Reglene skal sikre at våre reportasjer er etterrettelige og presseetisk forsvarlige.

Nedenfor følger Vær Varsom-plakatens tekst med Faktuells etiske husregler som underpunkter.

Vær Varsom-plakaten

1.Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5.Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

2. Integritet og troverdighet

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

 

3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene.

3.1. Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Faktuells husregler
3.2.A Som hovedregel skal vi bruke kilder som står fram med fullt navn. Anonyme kilder kan brukes når dette er eneste mulighet til å få fram viktig informasjon og argumentasjon. Bruk av anonyme kilder stiller strengere krav til vurdering av kilden og de opplysninger vedkommende gir. Som hovedregel bør opplysninger fra anonym kilde bekreftes av minst én kilde til.

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

Faktuells husregler
3.3.A Gi deg til kjenne som journalist. Den som blir intervjuet, skal som hovedregel gjøres oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort, og i hvilken redaksjonell sammenheng offentliggjørelsen vil kunne skje.

3.4. Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.

Faktuells husregler
3.4.A Vis stor varsomhet ved behandling og oppbevaring av fortrolig informasjon. Bruk de beste verktøyene som er tilgjengelig til enhver tid for å beskytte både kilder og informasjon, som for eksempel ved å kryptere kommunikasjon om nødvendig. Vær bevisst på sårbarheter, både knyttet til dine arbeidsverktøy og kommunikasjonsform. Rådfør deg med datasikkerhetskyndige om nødvendig.

3.5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.

Faktuells husregler
3.5.A Faktuells kildevern er absolutt. Dette gjelder også overfor kolleger i redaksjonen.

3.5.B Opplysninger om anonym kilde kan bare gis videre når kilden selv samtykker og sjefredaktør eller dennes stedfortreder har godkjent at opplysningene videreformidles.

3.5.C Når avisa mottar tips om planlagte kriminelle handlinger eller aktiviteter hvor menneskeliv er i fare, skal vi som hovedregel kontakte politiet.

3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

Faktuells husregler
3.6.A Journalister har – på lik linje med alle andre – vitneplikt i retten, men hovedregelen er at man ikke skal forklare seg om upublisert materiale. Journalister kan nekte å stille til avhør, men kan ikke nekte å vitne i retten dersom man blir innkalt. Det vil være naturlig å forklare seg om publisert materiale. Faktuells kildevern er absolutt. Det gjelder også overfor domstolene, jmf pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i VVP.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

3.8. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

Faktuells husregler
3.8.A Faktuell redigeres på et fritt grunnlag, uten innblanding av intervjuobjekter og kilder eller andre aktører. Faktuell fører en restriktiv linje når det gjelder utlevering og opplesning av manuskripter. Redaksjonelle medarbeidere skal overfor kilder tilkjennegi om samtalen er ment for publisering. Dette er spesielt viktig overfor personer som ikke er vant med intervjusituasjoner. Kilder kan ikke kreve å få manuskript utlevert for å endre meningsinnhold, men kan på forespørsel få forelagt egne uttalelser slik at faktiske feil og misforståelser kan bli rettet.

3.8.B Råderett over egne uttalelser kan fravikes når intervjuobjektet i ettertid endrer det faktiske innholdet i intervjuet i vesentlig grad.

3.8.C Med mindre annet er avtalt, kan ikke intervjuobjektet trekke intervjuet i etterkant av intervjusituasjonen.

3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

Faktuells husregler
3.9.A Kilder og øyenvitner som har vært utsatt for katastrofer eller ulykker, skal behandles med spesiell varsomhet og omtanke. Vær varsomme og kritiske når overlevende og pårørende intervjues.

3.9.B Kilder som er i sorg, psykisk ubalanse eller annet mentalt press, skal behandles med skjerpet hensynsfullhet og aktsomhet. Vi skal ikke ta direkte kontakt med nærmeste pårørende i ekstremt belastende situasjoner, men knytte forbindelser gjennom hjelpeapparat, venner og bekjente.

3.9.C Det kreves spesiell varsomhet og omtanke når barn er intervjuobjekt, eller på annen måte står i sentrum for vår journalistiske oppmerksomhet.

3.10. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

3.11. Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.

4. Publiseringsregler

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal-og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

4.6. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

 

Faktuells husregler
4.7.A. Vær særlig varsom ved digital publisering av anonymiserte personer på bilder. Ha oppdatert kunnskap om ulike verktøy som gjør identifisering enkelt for leserne.

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.

4.9. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

 

Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!